شکارچی و فروشنده دوره‌گرد پرنده


بستنی فروشی و مشتریانش

 

اجرا کنندگان نمایش خیابانی

 

عکس یادگاری با شکارهای یک شکارچی

 

پزشکان و پرستاران در یک بیمارستان


راسته پارچه فروشان در بازار تهران


شبان در لباس شبانی


نقاره‌خوانان دوره گرد


حلاج دوره گرد


گرداننده شهرفرنگ در خیابان‌های تهران


خواروبار فروشی در بازار


درشکه چی در میدان مشق


فروشنده دوره گرد


فروشندگان گوشت و سبزی در بازار


مرد دلاک 


نانوائی و خوار و بار فروشی


کسبه و مشتریان در بازار اصفهان


پارچه و خوار و بار فروشی در مسجد سپهسالار تهران