دختر فرانسوی خوشحال و گربه اش، ۱۹۵۹

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

پسر اتریشی و کفش جدیدش در سالهای جنگ جهانی دوم

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

پسر بی خانمان از جنگ و عروسکش، لندن، ۱۹۴۵

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

بهترین دوستان

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

کودک روسی در حال بازی بر روی توپخانه آلمانی به جا مانده از نبرد استالینگراد

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

دختر در حال بوسیدن یک توله سگ، ۱۹۵۰

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

دختری در حال لذت بردن از آب، ۱۹۴۹

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

رقص دختر در مقابل خرس عروسکی خود. پاریس، ۱۹۶۱

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

بازی دختر در آب، تولون، ۱۹۴۹

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

پسر و بهترین دوستش

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

موسیقیدان جوان ۱۹۲۰

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

دختر در حال “خواندن” مجله ابونی. شیکاگو، ۱۹۴۷

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net