۲- اولین عکس رنگی تاریخ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۳- اولین عکس از پرتاب ماهواره

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۴- اولین عکس دیجیتال تاریخ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۵- اولین عکس با حضور انسان

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۶- اولین خودنگاره تاریخ عکاسی

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۷- اولین عکس فریب آمیز تاریخ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۸- اولین عکس هوایی تاریخ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۹- اولین عکس از خورشید

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۰- اولین عکس از فضا

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۱- اولین عکس خبری تاریخ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۲- اولین عکس از یک رئیس جمهور

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۳- اولین عکس از صاعقه

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۴-اولین عکس از یک هواپیمای سقوط کرده

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۵- اولین عکس از ماه

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۶- اولین عکس رنگی از منظره ای طبیعی

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۷- اولین عکس زمین از ماه

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۸- اولین عکس از گردباد

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۱۹- اولین عکس از مریخ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

۲۰- اولین عکس سه بعدی از یک رئیس جمهور

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net